اخذ نمایندگی

دریافت و یا اعطاء نمایندگی بین دو شرکت به دلیل گره خوردن منافع مشترک و انعقاد قراردادهای رسمی، یکی از بهترین روشهای ایجاد یک همکاری مداوم و مطمئن است.
این کار به دو صورت انجام میشود:
  • یکی اعطاء نمایندگی از طرف صادر کنندگان ایرانی برای فروش محصولات در دیگر کشور ها
  • و دیگری دریافت نمایندگی از شرکتهای خارجی برای پخش محصولات آنها در ایران یا منطقه 

در هر دو حالت فوق مهمترین نکته برای داشتن یک ارتباط بلند مدت و سود آور تنظیم صحیح قرارداد نمایندگی و اخذ تعهدهای لازم الاجرا و قابل وصول میباشد. برای رسیدن به یک توافق سودمند و بدون ریسک برای طرفین تیم حقوقی این مجموعه در کلیه مراحل تنظیم قرارداد کنار مشتریان خواهند بود، و با در نظر گرفتن کلیه موارد قانونی بازرگانی و حقوقی متن قرارداد را به گونه ای تنظیم خواهند کرد که طرفین ملزم به اجرای آن طبق مندرجات باشند و در صورت بروز مشکل به دلیل عدم اجرای صحیح مفاد قرارداد از جانب هر کدام از طرفین مقصر قابل شناسایی و ملزم به جبران خسارت طرف مقابل باشد، همچنین در صورت نیاز به طرح شکایت جهت دریافت خسارت، شروع مراحل قضایی در کوتاه ترین زمان به نتیجه برسد.

شایان ذکر است در بعضی از موارد به دلیل محدودیتهایی که در مقصد و یا مبدا ممکن است وجود داشته باشد، امکان انعقاد قرارداد نمایندگی بصورت مستقیم وجود ندارد. در این حالت این مجموعه جهت رفع موانع بین دو طرف با ایفای نقش واسطه و انعقاد قرارداد با طرفین، امکان همکاری را فراهم می آورد.