صنایع شیمیایی

به دلیل همکاری مستقیم این مجموعه با شرکت های  MATRIX , EASTMAN, BASF اکثر محصولات صنایع شیمیایی تولیدی توسط برندهای نامبرده قابل تامین برای خریداران محترم میباشد. همچنین شرح نمونه ای از محصولات صنایع شیمیایی خریداری شده توسط این مجموعه برای مشتریان محترم در لیست زیرقابل مشاهده میباشد.

 • انواع روغن پایه BASE & PROCESS OILS
 • روان کننده و گریس های پایه گیاهی FOOD GRADE LUBRICANTS & GREASE
 • گریسها و روانکار های صنعتی INDUSTRIAL  LUBRICANTS & GREASES
 • انواع روانکارهای جامد SOLID LUBRICANTS
 • روغنهای صنایع سنگین HEAVY FUEL ENGINE OILS
 • انواع اسپری های مصرفی SPRAY CAN RANGE
 • پاک کننده های سطوح INDUSTRIAL CLEANERS
 • اسپریهای قالب های صنعتی و ریخته گری
 • روغنهای سیلیکون SILICONE OILS
 • روغنهای انتقال حرارت و سرما HEAT TRANSFER OILS
 • روغنهای تغییر پذیر TRANSFORMER OILS
 • انواع روغن توربین گاز و بخار GAS & STEAM TURBINE OILS
 •  ترمینول 66, THERMINOL 66
 • روانکننده های با ساختار زنجیره ای CHAIN LUBRICATNS
 • محصولات زیستی تجزیه شونده BIODEGRADABLE PRODUCTS
 • روان کننده های جامد بر پایه گرافیت و روغنهای بهبود انتقال الکتریکی D-MAX PTFE, DISPERSION, M-FLON
 • روغن های پایه و روغن های فرآیندی BIODEGRADABLE PRODUCTS
 • محافظ سطوح و فلزکاری METALWORKING & RUST PREVENTATIVES 
 • انواع روغن خنک کننده REFRIGERATION COMPRESSOR FLUIDS
 • انواع روغن کمپرسور REFRIGERATION COMPRESSOR FLUIDS
 • انواع حلالهای مورد نیاز صنایع، در گریدهای غذایی و صنعتی همچنین بر پایه های مختلف.
 • انواع کاتالیزورها برای مصارف پتروشیمی.
 • انواع رزین ها بر پایه های مختلف.
 • و سایر محصولات مورد نیاز مشتریان محترم.